Home / Đại Lễ Dát Vàng tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn tại điện Chuẩn Đề chùa Tản Viên mùng 6 tháng Giêng 2019 125