Home / TRANH PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA -Vairocana-tathāgata-大日如來 21