Home / Namo Amitabha Buddha - Nam Mô A Di Đà Phật - Nam Mô A Mi Đà Phật - Quan Thế Âm Bồ Tát - Đại Thế Chí Bồ Tát-南无阿弥陀佛, 南無阿彌陀佛 Phật A Di Đà, amitābha , amitāyus, 阿彌陀- Ảnh Nhỏ 2181